خدا

و اما سوال بسیاری از دوستان این است که ما چگونه از به موفقیتمان برسیم. از نظر من با اعتماد و باور داشتن دو چیز می‌توانیم به نتایج مطلوبی دست یابیم. یکی خدا و دیگری خود ! خداوند در وجود ما علمی را قرار داد که تا چندی پیش از آن بی خبر بودیم اما هر علمی با عمل شکوفا می‌شود پس توانستن را با خواستن از خدا بدست می‌آوریم به شرط این که به خودمان هم باور داشته باشیم و با قاطعیت به راهمان ادامه بدهیم و همیشه به یاد داشته باشیم که ما انسان زیبای دیگری شده ایم.